Speaker: Nataliia Yuhan

Home > Program > Speakers > Speaker: Nataliia Yuhan

Speaker: Nataliia Yuhan

Наталія Юган
Nataliia Yuhan

Київ

Юган Наталія Леонідівна – доктор філологічних наук, доцент, доцент підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор 5 монографій, 3 бібліографічних покажчиків, 14 навчальних посібників, понад 200 наукових і науково-методичних статей. Вивчає історію слов’янських літератур (української та російської), методику викладання української та російської мови як іноземних. Виконала 3 міжнародні гранти за цими темами.
Проходила стажування у Польщі – “Theory and Practice in Eastern Slavic Philological (Russian and Ukrainian, with a Focus of International Teaching) at the Higher School of the European Union”, Warszawa, Miedzynarodowy Instytut Innowacji: Nauka – Edukacja – Rozwoj (2017). Читала курси лекцій з історії української та російської літератур та методики викладання слов’янських мов у різних університетах Європи.
Останні наукові видання: монографія – «Cучасна українська драматургія: конфлікт, герой, хронотоп» (Вeau Вassin, 2019), статті: «Створення подкастів як інноваційна методика у практиці викладання української мови як іноземної» (Київ, 2020), «Використання подкастів у практиці викладання української мови як іноземної» (Київ, 2020).

Yuhan Nataliia Leonidivna – Doctor of Philology, Associate Professor, Associate Professor of the Preparatory Department of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Author of 5 monographs, 3 bibliographic indexes, 14 textbooks, more than 200 scientific and scientific-methodical articles. She studies the history of Slavic literature (Ukrainian and Russian), methods of teaching Ukrainian and Russian as foreign languages. Has completed 3 international grants on these topics.
She had an internship in Poland – “Theory and Practice in Eastern Slavic Philological (Russian and Ukrainian, with a Focus of International Teaching) at the Higher School of the European Union”, Warszawa, Miedzynarodowy Instytut Innowacji: Nauka – Edukacja – Rozwoj (2017). She has lectured on the history of Ukrainian and Russian literature and methods of teaching Slavic languages at various European universities.
Latest scientific publications: monograph – «Modern Ukrainian drama: the conflict, the hero, the chronotope» (Вeau Вassin, 2019), articles: «Creating podcasts as an innovative method in the practice of teaching Ukrainian as a foreign language» (Kyiv, 2020), «Using podcasts in the practice of teaching Ukrainian as a foreign language» (Kyiv, 2020).

Навчальний, виховний та розвиваючий потенціал подкастів у практиці викладання української мови як іноземної

Educational, pedagogical and developmental potential of podcasts in the practice of teaching Ukrainian as a foreign language